item 4


Podobne

Loading
echo 'podobne['.$g.']='.$t.'
'; echo gettype($t).'
';

slubne-plener

echo 'podobne['.$g.']='.$t.'
'; echo gettype($t).'
';

slubne

Loading